Prijava boravka

Novim Zakonom o strancima, svi strani državljani su u obavezi da prijave i registruju svoj boravak u roku od 24 sata nakon ulaska u zemlju.
Ukoliko stranac boravi kod registrovanog davaoca smještaja (hotel, motel, registrovani apartmani itd), registrovani davalac smještaja ima obavezu da Upravi policije MUP-a prijavi i odjavi boravak stranca u roku od 12 časova od momenta registracije tog stranca kod davaoca smještaja.
Ukoliko strani državljanin, neće boraviti kod registrovanog davaoca smještaja, dužan je da sam prijavi i odjavi boravak u roku od 24 časa od momenta stupanja na našu teritoriju.
Registrovani davalac smještaja i Turistička organizacija prijavu i odjavu boravka stranaca vrše elektronskim putem, unosom podataka u aplikaciju RB 90 koja je u posjedu Uprave policije MUP-a. Izuzetno, ako davalac smještaja nema mogućnost da izvrši prijavu i odjavu boravka elektronski, on prijavu i odjavu može izvršiti putem nadležne Turističke organizacije ili na propisanom obrascu koji se potom dostavlja policiji.
Postupak je brz i jednostavan i prilikom prijave boravka potrebno je priložiti:
1. Pasoš ili drugi dokument sa kojim je turista prešao granični prelaz.
2. Podatke o stanodavcu – ime, prezime, jmbg, adresa i broj telefona.
3. Za vlasnike nekretnina obavezan je list nepokretnosti.

Prijavu i odjavu za dijete podnosi stranac roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na čuvanje, njegu, vaspitanje i obrazovanje.
Nepoštovanje obaveza propisanih zakonom u vezi sa prijavom i odjavom boravka je kažnjivo. Kazna za pravno lice koje je dužno da prijavi i odjavi boravak stranca iznosi od 500 do 3.000 eura. Za prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura, fizičko lice koje pruža usluge smještaja novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura, kao i preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura. Novčanom kaznom od 60 eura do 600 eura kazniće se za prekršaj stranac, ako nije ispunio zakonske obaveze u vezi sa prijavom i odjavom boravka.
Važno je reći da strani državljanin neće snositi zakonske konsekvence ukoliko registrovani davalac smještaja ili Turistička organizacija ne prijave njegov boravak Upravi policije u zakonski propisanom roku a ako je to bila njihova obaveza, već će policijski službenici u tom slučaju izdati prekršajni nalog tom odgovornom pravnom licu.
Obaveza prijave i odjave boravka stranih državljana je zakonska procedura koja se primjenjuje u svakoj državi.