LOV I RIBOLOV

Pristupačnost obale, karakteristike flore i faune i sastav ribljeg fonda omogućavaju razvoj svih vidova lovnog turizma

Po broju divljači pljevaljsko lovište je jedno od interesantnijih i atraktivnijih u Crnoj Gori. Na području opštine postoje nevladina udruženja koja djeluju u oblasti lova i sportskog robolova: Sportsko ribolovno društvo Lipljen, Sportsko – ribolovni klub “Ipon“ i Udruženje lovaca Pljevlja.

U pljevaljskom lovištu lovom se limitira brojnost divljači, što treba kontrolisati u cilju razvoja lovnog turizma na ovom prostoru, ali i u cilju zaštite biološkeraznovrsnosti sisara, definisanih kao lovna divljač.

Na osnovu smjernica lokalnih i nacionalnih strategija, a u skladu sa principima održivog razvoja i potencijalima za razvoj turizma, prepoznato je nekoliko lokaliteta i zona pogodnih za razvoj lovnog turizma: područje planine Ljubišnje, područje planine Kovač i sela Kozica i doline Kozičke rijeke, a rijeka Ćehotina ima sve predispozicije za razvoj ribolovnog turizma kao i za razvoj sportskog-rekreativnog turizma na vodi. Pristupačnost obale, karakteristike flore i faune i sastav ribljeg fonda omogućavaju razvoj ovih vidova turizma.