JAVNI POZIV ZA IDEJNO RJEŠENJE SUVENIRA GRADA PLJEVALJA

S ciljem promocije, podsticanja inicijative za kvalitetnim osmišljavanjem izrade lokalnih

suvenira i proizvoda

Turistička organizacija Pljevlja

raspisuje

JAVNI POZIV

Za idejno rješenje suvenira grada Pljevalja

 

Poziv je javan, a pravo učešća imaju sva fizička lica sa prebivalištem na području Crne Gore.

Idejno rješenje koje zadovolji propozicije i kriterijume ovog Javnog poziva, postaće vodilja za izradu suvenira grada.

Idejno rješenje suvenira grada treba da predstavlja odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-istorijskog ili tradicionalnog nasljeđa grada, odnosno da prezentuje njegovu matrijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

Idejno rješenje suvenira grada  se kandiduje u kategoriji umjetničkih i umjetničko-zanatskih proizvoda.

Svaki autor može prijaviti najviše tri idejna rješenja suvenira grada.

Idejno rješenje suvenira grada je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na e-mail adresu Turističke organizacije Pljevlja: topljevlja@t-com.me ili na USB memoriji, CD-u ili DVD-u, neposredno u kancelariji Turističke organizacije Pljevlja ili putem pošte, na adresu: Kralja Petra I br. 43.

Uz priloženo idejno rješenje suvenira grada potrebno je priložiti ispunjen Prijavni list koji je sastavni dio ovog javnog poziva.

Prispjela idejna rješenja suvenira grada ocjenjivaće stručni žiri imenovan od strane Turističke organizacije Pljevlja.

 

Kriterijumi pri ocjenjivanju radova:                                                                Brojbodova:

– Kreativnost,                                                                                                              0-5

– Inovativnost,                                                                                                             0-5

– Jednostavnost izrade,                                                                                              0-5

– Autentičnost,                                                                                                            0-5

– Praktičnost i moguća primjenjivost u svakodnevnoj upotrebi,                                 0-5

– Ambalaža                                                                                                                 0-5

 

Uz svaki prijavljeni prijedlog potrebno je priložiti:

-originalan naziv s pričom o izvornosti i porijeklu,

-obrazložiti porijeklo i vezu sa gradom,

-datum stvaranja, tehniku, opis izrade i opis materijala,

-ime kandidata,

-kontakt kandidata sa adresom, brojem mobilnog telefona, e-mailom,

-veleprodajnu cijenu proizvoda te okvirnu tržišnu cijenu proizvoda,

-izjavu da je predloženi rad autorsko djelo, uz potpis autora (ako je primjenjivo).

Turistička organizacija Pljevlja će sa izabranim nosiocem idejnog rješenja suvenira grada sklopiti Ugovor o budućoj sadaranji u cilju realizacije idejnog rješenja i otkupom istog.

Nepotpune i ponude koje nisu stigle u predviđenom roku neće se uzimati u razmatranje.

Zainteresovani  mogu dostaviti idejno rješenje najkasanije do 23.novembra 2020.godine. Termin dodjela nagrada će biti naknadno objavljen.

Prijavni list za idejno rjesenje

S poštovanjem,

Direktorica

Vanja Vukojičić

Leave a Reply